Biz hakda

Ascend Fuji Lift (Suzhou) Co., Ltd.

2013-nji ýyldan bäri Jiangsu welaýatynyň Wujiang şäherinde öz fabrigi bolan Hytaýyň materiginde kabeller we elewatorlary öndüriji we eksport ediji bolup, awtoulag bilen Şanhaýdan bary-ýogy 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.

Hünär topary

Otisden, Kone şäherinden has güýçli gözleg we barlag toparymyz bar, Mitşubiş Japanaponiýa üçin kabina we gapy öndürýäris we OTIS üçin modernizasiýa çözgüdini berýäris.

Biz näme edýäris

Ascend Fuji, howpsuzlyga we hiline ünsi jemlemek üçin lift üçin professional bir stop çözgüdi üpjün edijisidir, mundan başga-da toparymyz size iň ýakymly önümleri hödürleýär.

Biziň bazarymyz

Ascend Fuji Lift köp ýyllaryň dowamynda abraýy bilen Europeanewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta Amerika, Günorta Gündogar Aziýa önümlerini eksport etdi.

Kompaniýa işi

Kompaniýamyzyň işi 4 bölekden ybarat

01.Senagat we aragatnaşyk üçin birnäçe görnüşli kabel bilen üpjün etmek;

02.Elektrik dolandyryş ulgamy, çekiş enjamy, syýahat kabelleri, sim arkanlary, howpsuzlyk bölekleri (tizlik dolandyryjysy, howpsuzlyk enjamlary, gollanma aýakgaplary, buferler), liftiň gapy operatory we gapy mehanizmi, kabin, LOP, COP, şol sanda Lift ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün ediň. Demir ýol, ARD, beýleki bölekler (Janköýerler, kommutator, gözleg gutusy, artykmaç agram düzmek) we ş.m.

03. Täze bina üçin engerolagçy Liftinde, Panoramik Liftde (Gözegçilik Liftinde), Krowat Liftinde (Keselhana Liftinde), Öý Liftinde, Liftde, Awtoulag Liftinde (Awtoulag Liftinde) doly lift paketini düzüň;

04. Bar bolan köne bölekleri, çekiş ulgamy, elektron ulgamy, gapy ulgamy, beýleki ownuk bölekleri ýaly döwrebaplaşdyryş böleklerini saklamaly bolsaňyz, bar bolan liftler üçin modernizasiýa taslamasyny düzüň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Uzak möhletli hyzmatdaşyňyz bolarys

Hünär topary

Hünärmen inerener toparymyz sebäpli, kosmosdan peýdalanmak ýa-da çykdajylary optimizirlemek, önümiň daşarky ölçeg gaplamasy ýaly ähli liftiň dizaýnynda islegleriňize görä iň laýyk çözgüt hödürläris;

Hil gözegçiligi

Önüm öndürmek prosesinde QC hiline berk gözegçilik edýär;

Eltip bermek

Önümleri eltmezden ozal, ýitirilen ýa-da nädogry bölekleriň ýoklugyny üpjün etmek üçin ýüklemezden ozal şol bir spesifikasiýanyň önümini öňünden gurarys;

Adingüklemek

Bu deňiz ýükleriniň däli döwründe size iň köp tygşytlaýjy konteýner ýüklemegiň usulyny hödürläň;

Gurnama

Gurmak meselesi bar bolsa, iň çalt seslenme bereris.Ilki bilen meseläni çöz, soň jogapkärçiligi bilmek üçin.

Howpsuzlyk bilen çäklenmeýäris!

WIN-WIN almak üçin abraýymyz biri-birine baglydyr.

- Asmana -

Kompnay enjamlary

AMADA-Punching

AMADA urmak

Bending-Machine

Egilme maşyn

Cutting-Machine

Kesiji maşyn

AMADA-bending

AMADA egilmek

AMADA-Bending--

AMADA egilmek

Single-Punching-machine

Peke zarba urýan maşyn

Riveting-press-machine

Metbugat enjamy

YAWEI-Punching

YAWEI urmak

Laser-Machine

Lazer enjamy